Raalte laat roundup voor wat het is

Raalte gaat definitief het gesprek over glyfosaat en roundup niet aan, dat antwoordt de GroenLinks-burgemeester Martijn Dadema aan zijn partijgenoot raadslid Ralph Mulder. Al in 2018 had de raad gezegd de gewasbestrijding niet te verbieden en er wordt toch al geen rounduop gebruikt op grond van de gemeente.

Hier vraag (van de raadsfractie van GroenLinks) en antwoord (ondertekend door partijgenoot Dadema)

U heeft ons een aantal schriftelijke vragen gesteld over het terugdringen van het gebruik van onder andere het middel glyfosaat bij onkruidbestrijding. Met deze brief beantwoorden we deze vragen:

 • Kan het college bevestigen dat glyfosaat nergens in de openbare ruimte meer wordt toegepast? Dus ook niet door professionals die door de gemeente worden gecontracteerd?

Er wordt geen glyfosaat door de gemeente of door ons gecontracteerde professionals gebruikt.

 • Kan het college bevestigen dat in de huidige en nieuwe pachtcontracten voor gemeentelijke gronden het gebruik van glyfosaat uitgesloten wordt?

Wij nemen in onze huidige en nieuwe pachtcontracten geen verbod voor het gebruik van glyfosaat op. In november 2018 heeft  de gemeenteraad een motie met de strekking om het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op gemeentelijke gronden te verbieden verworpen. Er is geen draagvlak in de gemeenteraad om een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op gemeentelijke gronden in te voeren. Op het grootste deel van de door de gemeente verpachte gronden  worden geen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, gebruikt. Dit  zonder dat we hiervoor een verbod hebben ingesteld. We stellen daarom geen verbod in.

 • Is het college bereidt om op korte termijn een gebiedsregisseur aan te stellen om met de agrarische sector in overleg te gaan zodat de landbouw in Salland per 2020 glyfosaat vrij is?

Wij zien geen reden om op korte termijn een gebiedsregisseur aan te stellen met het doel om Salland per 2020 glyfosaat vrij  te krijgen.  Er zijn diverse ontwikkelingen gaande vanuit de samenleving,  waaronder de agrarische sector, waaruit steeds meer bewust zijn voor het verantwoord omgaan met de leefomgeving blijkt. Een goed voorbeeld hiervan is het Demoveld bewust bodembeheer:  Voor meer informatie zie: https://www.dekrachtvansalland.nl/actueel/actueel/2019/8/1/verslag-salland-caf-op-excursie-naar-demoveld-bewust-bodembeheer

Ook vanuit LTO is er aandacht voor het verminderen van het gebruik van glyfosaat.  Goede voorbeelden van alternatieven voor het gebruik van glyfosaat worden bijvoorbeeld via de website https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/gele-velden  gedeeld.

Binnen het netwerk De Kracht van Salland delen wij goede voorbeelden.  Bijvoorbeeld in een Salland Café, zoals bij het genoemde voorbeeld van het demoveld ook is gedaan.

Ook in het kader van de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie en de Horizon Raalte 2040, zullen we de dialoog over de ontwikkeling en toekomst van het buitengebied verder blijven voeren.  Hierbij betrekken we de gehele samenleving, van burger tot agrarisch ondernemer.  Na vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad wordt dit vervolg nader uitgewerkt.  De gemeenteraad  wordt hierbij betrokken.

 • Hoeveel tijd is er volgens het college nog nodig voordat Raalte de regie gaat voeren bij het uitbannen van bestrijdingsmiddelen zodat niet de erfbetreders maar de samenleving zeggenschap krijgt over onze leefomgeving?

We gaan als college geen regie voeren op de bedrijfsvoering van individuele bedrijven. De agrarische ondernemers zelf zijn verantwoordelijk voor het grondgebruik en het inspelen op de vragen uit de samenleving. Ook is er sprake van landelijke en Europese wet- en regelgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, waarin wij als gemeente geen bevoegdheden hebben. Wij kunnen hierdoor ook maar een beperkte regierol vervullen. Wel willen we,  zoals we bij de beantwoording van vraag 3 hebben aangegeven, de dialoog over de toekomst van het buitengebied met alle betrokkenen verder faciliteren. Dit om de Horizon Raalte 2040 en de nog vast te stellen Omgevingsvisie verder met de samenleving uit te werken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Tags

2 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

 • Het is niet te begrijpen en alleen te verklaren anders dan als pure onwil van dit gemeentebestuur. Wat is er nu op tegen aan de pacht/verhuur van gronden die eigendom zijn van de Raalter inwoners, de voorwaarde te verbinden dat het gebruik van landbouwgiffen en pesticiden verboden is? Als eigenaar kan het bestuur die voorwaarde probleemloos stellen. Dat doen andere gemeenten ook.
  Maar in Raalte, met dit gemeentebestuur, blijft het gifgebruik gewoon toegestaan en dat moet je niet willen.
  Dat hierover het laatste woord nog niet gesproken is, lijkt mij wel duidelijk.

 • Het is heel normaal dat een eigenaar/verhuurder van landbouwgrond voorwaarden schept aan de huurder. Dat kan over van alles gaan, ook over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zelfs de provincie Noord Holland heeft besloten een verbod op het gebruik van Glyfosaat in de voeren. De overheid zou een geweldig voorbeeld kunnen zijn door bij inschrijving op, gemeenschappelijke, pachtgronden een verbod op glyfosaat in te stellen.

  En, we kunnen makkelijk boeren zonder dit allesvernietigend giftige middel!

  Vraag: Waarom gaat de Gemeente Raalte dit niet invoeren?

  Jan Overesch