Doe je mee?

Opinie in Salland plaatst artikelen met meningen, visies, gedachten van Sallanders. Iedereen kan mee doen. Alle onderwerpen zijn welkom. Het mogen teksten zijn, foto’s, video’s, columns, cartoons, wat jij maar bedenkt.

Je kunt meedoen door zelf iets op te sturen.
Je mag ook onderwerpen aandragen met de vraag of we daar mensen over aan het woord willen laten.
Je mag zelfs mensen vragen over een onderwerp iets te publiceren.
Of dat je namen doorgeeft van mensen die wel mee willen doen.

Het gaat op Opinie in Salland over de mening van Salland, waarbij we onderwerpen het liefst van alle kanten willen belichten. Daarbij is het de bedoeling dat deelnemers zelf hun verhaal doen, zodat het ook echt hun eigen verhaal is.

O ja, alles op deze site mag overgenomen worden door iedereen die dat maar wil. We vinden het aangenaam als je de bron vermeldt, maar dat is niet verplicht.

info@opinieinsalland.nl