Laat weten of je het waterschap democratisch genoeg vindt

Het bestuur van het waterschap is een democratisch gekozen bestuur, met uitzondering van een aantal ‘geborgde’ zetels die automatisch naar belangenbehartigers van de boeren gaat. De rijksoverheid houdt een internetconsultatie om te horen of wij die geborgde zetels eigenlijk wel democratisch vinden. Onderaan dit bericht kun op een reactieformulier klikken. Je mag er gerust ook een opiniestuk over schrijven voor OpinieinSalland. Wij gaan in dit artikel uitleggen hoe het zo ongeveer zit.

Het waterschap probeert steeds meer een democratisch orgaan te worden. Dus zijn er – net als voor gemeente, provincie en rijk, om de zoveel tijd verkiezingen. Die verkiezingen zijn niet zo bekend (noem maar eens één politieke partij die in het waterschapsbestuur zit) en het democratisch gehalte is ook opmerkelijk ingestoken: een aantal zetels is vooraf al vergeven. Democratie, maar eigenlijk ook net weer niet.

Net al is de vraag gesteld om één partij te noemen die in het waterschap zit, noem ook eens één politicus die in het waterschap zit. En noem eens één taak van het waterschap. Vermoedelijk zijn er niet veel lezers die tot nu toe alle drie de vragen goed konden beantwoorden. Voor wie er meer van wil weten: op de site van WDOD kun je er alles over vinden. WDOD? Ja, dat is waterschap Drents Overijsselse Delta. Waterschap Groot Salland is daarin opgegaan.

Boer versus natuur
Eigenlijk is het best gek dat we niet veel van waterschappen weten. Het zijn de oudste bestuursorganen van ons land! Het waterschap gaat over droge voeten, waterbeheer en schoon water, dus bijvoorbeeld over de grondwaterstand van het platteland en het maaibeleid van de oevers en taluds van de watergangen. Ze bepalen hoe hoog de sluizen staan en gaan er dus over of het water snel of langzaam Salland verlaat. En daarmee bepaalt het waterschap dus eigenlijk ook of ze voor grootschalig boeren is of voor grootschalige natuur. Want het water snel afvoeren betekent dat boeren beter met hun steeds zwaarder wordende machines op het land kunnen. Het water vasthouden betekent dat flora en fauna veel meer kans krijgt. Vanwege veranderend klimaat is het vanuit zowel boeren- en natuurperspectief in de zomer steeds vaker te droog, maar tegelijk in voor en najaar vaak te nat. Er gaan daarom steeds vaker stemmen op water veel langer vast te houden ‘in de haarvaten’ van het afvoersysteem. Daar hebben zowel boeren als de natuur baat bij.

Wiens belang dient het waterschap
Toch zijn de vertegenwoordigers van de boeren tegen het vasthouden van water. Nu nog althans, dat zijn processen die langzaam gaan. Maar tegelijk zijn de boeren stevig verankerd in het waterschapsbestuur. Zij hebben de zogenaamde ‘geborgde zetels’, ze zijn zeker van die zetels. Dat is van oorsprong zo om te borgen dat het boerengeluid gehoord blijft worden in het waterschapsbestuur. Het platteland – zo was de redenatie toen dat bedacht werd – is namelijk van de boeren. Die verdienen er hun geld en die onderhouden het platteland.

Maar vandaag de dag wordt daar heel anders over gedacht. Er worden vraagtekens gezet bij megastallen, uitputting van de grond, overproductie en gebruik van bestrijdingsmiddelen. De teruggang van biodiversiteit wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de manier waarop boeren het platteland onderhouden. Daar kun je het mee eens zijn of je kunt het er mee oneens zijn. Dat gaat dan wel blijken uit verkiezingen, zou je zeggen. Dan kunnen mensen stemmen op de partij die de belangen behartigt die er behartigd moeten worden volgens hen. Maar bij die geborgde zetels gaat dat dus niet. Je kunt stemmen wat je wil, via de geborgde zetels zijn de boeren per definitie stevig vertegenwoordigd.

LTO is daarom tegen
Voorstanders van dat systeem vinden dat als je dat loslaat, dat dan de boer niets meer te vertellen heeft over zijn eigen werkterrein. Tegenstanders van dat systeem vinden dat ook juist helemaal niet erg. Dat blijkt ook wel uit de acties die er nu op touw gezet worden door voor- en tegenstanders van het systeem. LTO, de boerenbelangenbehartigers, is tegenstander van verandering en wil de geborgde zetels behouden. Natuur- en milieuorganisaties zijn voor verandering van he systeem, voor het opheffen van de geborgde zetels.

Reactieformulier
Als jij er ook iets van vindt kun je dat vooral laten weten via dit reactieformulier op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Op aandringen van GroenLinks heeft de overheid deze internetconsultatie opgezet, die staat open tot 3 oktober.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten