Gemeente Olst- Wijhe gaat optreden tegen zonder vergunning aangelegde nieuwe dijk

Een aantal omwonenden van de Benedendijk te Wijhe heeft in een brief aan de gemeente aangegeven dat zij verontrust zijn over de gang van zaken bij de herinrichting van het Olasfaterrein. Zij geven aan dat de ringdijk niet op de juiste plek is gelegd. En vragen de gemeente te handhaven.

Omdat voor dit terrein meerdere bestemmingsplannen gelden en vergunningen zijn verleend over een lange periode hebben wij hier onder een overzicht gemaakt van de feiten, die zich hebben voorgedaan bij de realisatie van de ringdijk van Abbott en de ontwikkeling van het parkeerterrein van Abbott vanaf 2004.

2004

De minister verleent Abbott een vergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats op het dan nog te saneren Olasfaterrein plus een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen bij hoogwater. De hoogte van de ringdijk is door Rijkswaterstaat bepaald.

Ook is er vergunning afgegeven voor een watervrije zone tussen de rotonde en de ringdijk.

2005

Het bestemmingsplan Olst-west 2005 wordt vastgesteld. Het beroep van een bewoner bij de Raad van State wordt afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Binnen dit bestemmingsplan is de aanleg van een dijk mogelijk gemaakt. Op de verbeelding (plankaart) is het tracé van een mogelijke dijk niet aangegeven. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat voor de aanleg van een dijk een aanlegvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente Olst-Wijhe.

2008

De minister verleent Abbott een aangepaste vergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats en een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen bij hoogwater.

2011

De Combinatie vraagt een aanlegvergunning aan bij de gemeente Olst-Wijhe. Deze vergunning is volgens de regels van het bestemmingsplan nodig om de parkeerplaats en de ringdijk aan te leggen. Daarmee is de Combinatie de verantwoordelijke partij. Bij de aanvraag is een tekening gevoegd met de plek waar de ringdijk komt te liggen. Op de tekening loopt de ringdijk in een rechte lijn langs het parkeerterrein van de IJssel naar de Rijksstraatweg. De ringdijk heeft een hoogte van 6.50+ meter. Het parkeerterrein ligt op een hoogte van 5.50+ meter, dit is ongeveer de hoogte van het huidige bedrijfsterrein van Abbott (5.80+). De watervrije zone heeft een hoogte van 4,80+. De dijk steek derhalve 1.00 meter boven het parkeerterrein uit.

Deze vergunning geldt nog steeds. Hij is door de gemeente Olst-Wijhe of de aanvrager niet ingetrokken. De vergunning is bijgevoegd.

2016

Door de provincie Overijssel wordt een projectgroep ingesteld voor de ontwikkeling van de rotonde bij de Meente. In deze projectgroep zitten ook vertegenwoordigers van de bewoners van de Benedendijk.

De bewoners zijn van mening dat de rotonde ter hoogte van de zuiveringsinstallatie moet komen. Zowel de provincie als de gemeente zijn het daar niet mee eens, omdat het gevolg is dat er veel verkeer over de parallelweg zal gaan van en naar Olst en dit zal een verkeersonveilige situatie tot gevolg hebben. Er wordt uiteindelijk gekozen voor een ontwerp van de rotonde op de kruising van de Meente en de Rijksstraatweg. De plek van de rotonde verschuift wel ongeveer 8 meter naar het noorden. Hierdoor kunnen vrij liggende fietspaden bij de rotonde worden gerealiseerd. Ook komt de rotonde verder van de woningen af te liggen. Met de bewoners is door de provincie Overijssel afgesproken dat de rotonde laag blijft, zodat de zichtlijnen over de rotonde gehandhaafd blijven.

In dit kader is door 10 bewoners een zienswijze ingediend bij de provincie. Door Gedeputeerde- en Provinciale Staten wordt geen gehoor gegeven aan deze zienswijzen en daarmee zijn het ontwerp en de plek vastgesteld.

Door deze verschuiving is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, omdat de rotonde buiten de geldende verkeersbestemming valt. De procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan wordt opgestart. De voortgang van het bestemmingsplan wordt ook steeds in de projectgroep besproken.

2017

Op 2 november 2017 wordt er een informatieavond in het Holstohus gehouden. Op deze avond worden de plannen toegelicht. Daarbij toont de provincie een virtuele visualisatie van de plannen, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de zichtlijnen als de plannen zijn gerealiseerd.

2018

Er zijn 11 zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Olst-west 2017 ingediend. De bewoners die bij de provincie een zienswijze hebben ingediend, hebben dit ook bij het bestemmingsplan Olst-west 2017 gedaan. De gemeenteraad heeft geen gehoor gegeven aan deze zienswijzen en heeft het bestemmingsplan Olst-west 2017 vastgesteld. Er is geen beroep bij de Raad van State ingediend, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is. In dit bestemmingsplan is de rotonde met de toegangsweg naar Abbott mogelijk gemaakt. Datzelfde geldt voor het parkeren (350 plaatsen) op het eigen terrein van Abbott en de 4e bedrijfshal op het terrein van Abbott. Hierbij geldt ook het Parapluplan Parkeren Olst-Wijhe. In dit parapluplan wordt aangegeven dat bedrijven het parkeren voor medewerkers en leveranciers op eigen terrein moeten regelen.

In het bestemmingsplan Olst-west 2017 is ook de aanleg van een dijk mogelijk. Ook in dit plan is op de verbeelding (plankaart) geen tracé aangegeven.

Abbott ruilt grond met het Rijksvastgoedbedrijf, waardoor er aan de noordzijde meer ruimte voor Abbott ontstaat. Abbott wil de rechte dijk meer naar het noorden leggen, zodat er ruimte ontstaat om in de toekomst het aantal parkeerplaatsen te vergroten naar 400 tot 500 plekken. Dit mislukt omdat er met de grondeigenaar van het aangrenzende perceel geen overeenstemming wordt bereikt over deze grondruil. Omdat de werkzaamheden bij Olasfa door moeten besluit Abbott de dijk aan te leggen op de kavelgrens (de huidige ringdijk die in oktober 2020 is aangelegd).

In dit kader vraagt Abbott een watervergunning aan. De combinatie geeft desgevraagd naar Abbott aan dat dit nieuwe tracé past binnen de geldende aanlegvergunning van 2011.

Bewoners worden hierover niet geïnformeerd.

Voor het vergroten van het aantal parkeerplaatsen is ook een aanlegvergunning nodig.

2020

De minister verleent Abbott in maart 2020 een aangepaste vergunning voor het aanleggen van een parkeerplaats en een ringdijk om de bedrijfslocatie te beschermen bij hoogwater. De vergunning is bijgevoegd.

Abbott gaat het gesprek met de bewoners van de Benedendijk aan om hen te informeren hoe het terrein eruit komt te zien. Omwonenden zijn verrast en het gesprek verloopt niet goed. Bij deze bijeenkomst heeft Abbott een visualisatie van het toekomstige uitzicht laten zien.

De ringdijk wordt op basis van de watervergunning aangelegd op de kavelgrens van Abbott (de huidige ringdijk die in oktober 2020 is aangelegd).

De bewoners schrijven een brief naar de gemeente en de provincie.

In de brief aan de gemeente wordt gevraagd om te gaan handhaven omdat de werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan Olst-west 2017.

De gemeente constateert dat de ringdijk past binnen het bestemmingsplan Olst-west 2005, maar niet ligt op de plek, die in de aanlegvergunning uit 2011 is vergund. In dit kader zal de gemeente gaan handhaven. Dat betekent dat de Combinatie wordt aangeschreven.

Op basis van landelijk handhavingsbeleid kan de Combinatie een beroep doen op legalisering van de huidige dijk. Daartoe moet de Combinatie een wijzigingsaanvraag doen voor de aanlegvergunning. Deze aanvraag zal dan door de gemeente getoetst worden aan de wettelijke regels.

Aan Enexis is door de gemeente in overleg met de provincie opdracht gegeven het trafogebouw te slopen.

Vervolgstappen:

  • De gemeente Olst-Wijhe schrijft de Combinatie aan in het kader van het handhaven van de verleende aanlegvergunning uit 2011. Daarmee worden de nog uit te voeren werkzaamheden aan de ringdijk stilgelegd.
  • De Combinatie moet in overleg met Abbott bepalen of er een gewijzigde aanlegvergunning wordt ingediend bij de gemeente.
  • Voor de delen die passen binnen de aanlegvergunning uit 2011 kunnen de werkzaamheden gewoon doorlopen. Dat betekent dat de ophogingen tot de in de vergunning aangegeven hoogten gewoon kunnen worden uitgevoerd.

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten