Diepenveen onder Hoogspanning

De campagne om in Diepenveen de hoogspanningskabels onder de grond te stoppen, begon met een eenmansactie in januari 2017. Gevolg was dat op 8 februari van dat jaar 30 omwonenden in het dorpshuis bij elkaar kwamen om te worden geïnformeerd.

Vervolgens is een werkgroep opgericht die meer informatie heeft ingewonnen, contacten heeft gelegd en een brief aan de gemeente heeft geschreven. Het aantal betrokken huishoudens nam toe tot ruim 75.

Er volgde overleg met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren, waarin aan de orde kwam dat het gaat over: rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde en de verkoopbaarheid van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningskabels en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZK en dat de wetswijziging die daar voorbereid werd tot doel heeft om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als erna. Februari 2018 is de wetswijziging in de Tweede Kamer aangenomen. Bovendien is inmiddels duidelijk dat de Gemeenten slechts 10% van de kosten hoeven te dragen.

We hebben sinds de startbijeenkomst in 2017 regelmatig overleg gehad met de Gemeente, informatie ingewonnen bij RIVM over de gezondheidsrisico’s, contact opgenomen met de netbeheerder TenneT en het ministerie en het initiatief genomen om een landelijk netwerk van actiegroepen op te richten. Bovendien hebben we de media benaderd wat flink wat publiciteit opleverde.

Op 9 september 2020 was er een zogenaamde Forumbijeenkomst van de Gemeenteraad. Daarin hebben we onze argumenten nog eens toegelicht en ook benadrukt dat het de Gemeente niet alleen maar geld hoeft te kosten. Als er enkele bouwkavels vrijkomen dan scheelt dat flink tenslotte.

De volgende stap was dat de Raad tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november geld zou reserveren voor het haalbaarheidsonderzoek, zoals dat ook in andere gemeenten gedaan wordt. Dat besluit is genomen en het wachten is nu op de uitvoering van het onderzoek en uiteindelijk natuurlijk op het Raadsbesluit om de verkabeling te realiseren.[1] We blijven de ontwikkelingen aandachtig volgen.

Informatie: Pieter Parmentier parment@planet.nl/ Werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning/ https://www.onderhoogspanning.nl